Babagan

꧁ꦎꦫꦩꦼꦉꦩ꧀꧂


꧋ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃ꧉
꧋ꦚꦸꦮꦸꦤ꧀ꦥꦔꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦩꦼꦤꦮꦶ ꦥꦚꦗꦼꦤꦼꦁꦔꦤ꧀ꦢꦺꦫꦺꦁ ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦩꦲꦺꦴꦱ꧀ꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ꦱꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ ꦧ꧀ꦭꦺꦴꦒ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧉

꧋ꦏꦸꦭꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦲꦁꦱꦭ꧀ ꦆꦝꦺꦏꦁꦒꦺ ꦔꦶꦱꦶꦧ꧀ꦭꦺꦴꦒ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧉ ꦏꦼꦠꦶꦩ꧀ꦧꦁꦏꦺꦴ ꦱꦺꦴꦁꦭꦤ꧀ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦮꦺꦴꦤꦠꦼꦤ꧀ꦩꦤ꧀ꦥꦴ ꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧈ ꦥꦿꦩꦶꦭꦏꦸꦭꦧ ꦝꦺꦤꦸꦭꦶꦱ꧀ꦲꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮ ꦏꦺꦩꦮꦺꦴꦤ꧀꧉ ꦲꦸꦒꦶꦏꦁꦒꦺꦲꦁꦔ꧀ꦊꦱ꧀ꦠ ꦫꦺꦏ꧀ꦲꦏꦺꦧꦸꦢꦪꦗꦮ꧈ ꦱꦸꦥꦢꦺꦴꦱ꧀ꦧꦺꦴꦠꦼꦤ꧀ꦲꦶꦕꦭ꧀꧉

꧋ꦏꦸꦭꦚꦸꦮꦸꦤ꧀ꦝꦸꦏꦸꦁꦔꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸ ꦤ꧀ꦥꦚ꧀ꦗꦼꦤꦼꦁꦔꦤ꧀ꦱꦼꦢꦪ꧈ ꦱꦸꦥꦢꦺꦴꦱ꧀ꦱꦒꦼꦢ꧀ꦤꦶ ꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦲꦏꦺꦤꦶꦪꦠ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏ꧉ ꦲꦸꦒꦶꦚꦸꦮꦸꦤ꧀ꦥꦔꦥꦸꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀꧈ ꦏꦸꦭꦲꦶꦁꦒꦶꦃꦧꦺꦴ ꦠꦼꦤ꧀ꦭꦚ꧀ꦕꦂꦧꦱꦏꦿꦩ꧉

꧋ꦩꦠꦸꦂꦱꦸꦮꦸꦤ꧀꧉


-----
Pasang font dari http://sites.google.com/site/jawaunicode/ jika tidak tampil aksara Jawa